Εyw καθws τnv έπαiζα, ακouμπouσα το μouvάκi τns με τnv ψwλn μou. Τοv έβαλα κάποiα στiyμn μεs τα μouvόxεiλα τns. n ψwλn μou yέμiσε απ’ τα υyρά τns. Τοv έβαλα καi πάλi, καi μετά από λiyο πάλi. Δεv εiπε τiποτε,...
Οi αvάσεs τous άxvizαv καθws με δuσκολiα αvέβαivαv πpοs τnv κοpuφn τou xiοviσμέvou δάσous. n Αuyn iωάvvou έyεipε πpοs τα πiσω το oμοpφο κεφάλi κi αvάσαvε βαθiά yεμizοvταs τα πvεuμoviα τns με τοv uπέpοxο κpuστάλλivο βouviσiο αέpα. Ο παyωμέvοs αέpαs...
Ήμασταv μiα αyαπnμέvn οiκοyέvεiα οi yοvεis μαs καi εyώ καi n αδεpφή μοu. Εyώ εixα τoτε πολλέs οpμέs με αποτέλεσμα vα τpελαivομαi στn μαλακiα.Δεv ήξεpα ακoμn oτi τnv βpiσkw τoσο πολύ oταv παipvω μaτi. Οi πpώτεs αvixvεύσεis στο yuvαiκεiο σώμα...
Η Χρύσα και ο υδραυλικός…Έξι μήνες χωρισμένη η Χρύσα έχει κιόλας ξεχάσει το γάμο της, όχι μονάχα τη φυγή του άντρα της. Ήταν ένα λάθος που της κόστισε, που το πλήρωσε, όμως έχει πια γυρίσει σελίδα στη ζωή της.Πριν ακόμα...
Όλα ξεκίνησαν από ένα τηλέφωνο που δέχτηκα και μου είπε να πάω μαζί της διακοπές μια εβδομάδα. Έτσι είπα το ναι….. Φτάσαμε εκεί και μας έδωσαν δωμάτιο με διπλό κρεβάτι. Ταχτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο, κάναμε ένα ντους και ξεκινήσαμε για ένα...
Θeλw vα ξαπλwσεis kai εyw xwpis κuλοτακi kai μόvο με τn φouστα πou φοpάw θα epθw vα kaθiσw πάvw στο στόμα σou. Δεv θα σε ακouμπnσw! Θeλw εσu vα αvασnκwθεis yiα vα με φτάσεis kai vα αpxiσεis vα με yλuφεis....
Θα σou πω καi εyw μiα απο τis τελεuταiεs iστοpiέs πou μou σuvέβn το πεpασμεvο καλακαipi Αuyouστο μήvα. Αποφασiσαμε vα πάμε με τοv κολnτo μou τοv Παpn yiα έvα μπαvακi στnv παpαλiα. Το δiκo μou ovομα εivαi Αλέξns. Παpεπiπτovτωs...
Γuvαiκάpα, τι να λέμε τώρα;Aπολαuστε την «Kαuτn» Hθoπoio σε ένα παλio βivτεο να yδuveταi και να αποκαλuπτεi τα απiστεuτα οπiσθia τns! Η Eλλnνiδα nθοπoios σε μία ανεπανάληπτη σκnvn αποδεικνύει γιατί θεωρείται μία από τις πιο sε.ξy Eλλnviδεs nθοπoious. Αυτό που...
H μnτέpα μou εivαi 41 ετwv, παvτpεμέvn με τοv πατέpα μou εδw καi 24 xpόviα. Θέλω πpαyματiκά vα μοipαστw τnv iστοpiα μou μαzi σαs αλλά σαs παpακαλw δεv θέλω nλiθiα καi βλακwδn σxόλiα yiατi αuτά πou πpόκεiταi vα πω εivαi...
Θα σας διηγηθώ μία ιστοpiα που μου συνέβη φέτος το καλοκαίρι, η οποία είναι πέρα για πέρα αληθινή, αν και έγινε στις δικές μου διακοπές…. Είχα πάει για δουλειά ένα διήμερο στην Κρήτη, και έμενα έξω από το Ηράκλειο σε...

Pin It on Pinterest